1

Εξειδίκευση Προγράμματος

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση θα πρέπει να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.
Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς.
Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ’ έτος στόχους.

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΕΥΔ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση του ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ. Κατά συνέπεια, η ΔΑ εξειδικεύει εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠ / ΔΕΚ_2019

While completing your assignment, one of the most important steps in writing your essay is understanding the subject and write an outline. It is important to create an outline of your essay. The outline should contain the subject and argument as well as details such as examples and suggestions. An outline can be beneficial tool for helping https://edugenie.net/ you arrange your thoughts and ideas while writing. In order to write your paper, you must make note of the sources you used for proof of the claims you make.