1

Εκχωρήσεις πόρων του ΕΠ σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης

  1. Η ΕΥΔ «ΕΠΑΝΕΚ», αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση των δράσεων :
  • 3d2.2 με τίτλο «Συνεισφορά του ΕΠ «Βορείου Αιγαίου» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» της Επενδυτικής προτ. με κωδ. 3d.Ο Π/Υ της εν λόγω δράσης είναι 8 εκ Ευρώ. Η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί με Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
  • 3c1.1 με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Επενδυτικής προτ. Με κωδ. 3c του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ». Ο Π/Υ της εν λόγω δράσης είναι 17 εκ Ευρώ. Η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί με Απόφαση Περιφερειάρχη Αιγαίου

2. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης της δράσης
3d1.1 με τίτλο “Ενίσχυση νέων και νέων ανεξάρτητων καθώς και υφιστάμενων μμε για τη βελτίωση των παραγωγικών, εμπορικών ή/και διοικητικών λειτουργιών, με χρήση καινοτομιών για ανάπτυξη νέων προιόντων με στόχο την εξωστρέφεια” στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3d. Ο προυπολογισμός της εκχωρούμενης δράσης είναι 5 εκ. €. η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί με απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

3. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικό-
τητας (ΕΦΕΠΑΕ)  αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης  στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3a, 2β του Άξονα 1 και 9v του Άξονα 2α του Προγράμματος. Ο συνολικός π/υ των εκχωρούμενων δράσεων ανέρχεται σε 11,4 εκ. € και εκχωρείται με την απόφαση . Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

4. Πέραν των ανωτέρω, η ΕΥΔ έχει εκχωρήσει, με αποφάσεις Περιφερειάρχη, αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα στους Δήμους Λέσβου και Χίου για την εφαρμογή εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)