1

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PROJECT) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
2η Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία & Καινοτομία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020
Απόφαση ένταξης πράξεων στη Δράση 1 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ «Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου – ΚΑΑΕΚΤ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.», στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.6.1 «Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, του Μέτρου M19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.
Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ «Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου – ΚΑΑΕΚΤ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.», στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, του Μέτρου M19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.
Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ «Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου – ΚΑΑΕΚΤ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.», στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, του Μέτρου M19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.