1

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (ΑΜΕΑ)
Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια
Ενίσχυση Συμφωνητικών Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας

Η Δράση 1β.3 αφορά στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και / ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.
Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια
Ένταξη Πράξης με τίτλο “Βιομηχανικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Μαστίχας”

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό ΑΔΑ.7Η0Υ4653Ο7-ΖΤΞ» με Κωδικό ΟΠΣ 1831 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»