1

Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013 (Αρ. 50 & 111) κάθε χρόνο συντάσσονται οι Ετήσιες Εκθέσεις υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υποβάλλονται στην ΕΕ μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Σχετικά Αρχεία