pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους :
• ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ,
• ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ,
• ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ,
• ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ,
• ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ,
• Τα Νομικά Πρόσωπα (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων) & Λοιποί Δημοτικοί Φορείς των Δήμων αυτών)
• ΜΚΟ (πιστοποιημένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2646/98)
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) για την επιχορήγηση έργου (πράξης) με την ονομασία:
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου …………………» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και του Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Στην περίπτωση που η πρόταση υποβληθεί από ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ, είναι υποχρεωτική η σύμπραξη με τον οικείο ΟΤΑ και η υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας, το οποίο υποβάλλεται με
την πρόταση. Σε κάθε Δήμο μπορεί να υποβληθεί μία μόνο πρόταση για τις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες Δομών ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο υποβάλλων φορέας (δυνητικός δικαιούχος).

Οι ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ, ως δυνητικοί δικαιούχοι, θα πρέπει :
• Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.
• Στο καταστατικό τους να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά: κοινωνική ένταξη, κοινωνικές υπηρεσίες, αντιμετώπιση της φτώχειας, στήριξη της εργασίας
• Να λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Ειδικά για τις ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ :
• Να διαθέτουν βεβαίωση οριστικής εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον
ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της πρότασης.
• Να διαθέτουν εμπειρία σε δράσεις συναφείς με το αντικείμενο
της πρόσκλησης , η οποία θα τεκμηριώνεται από σχετικά έγγραφα που θα επισυναφθούν στην πρόταση και θα αποτυπώνεται σε επισυναπτόμενο πίνακα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον «Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών», συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής
• Να διαθέτουν πραγματική έδρα ή παράρτημα στην περιοχή υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με οργανωμένο χώρο
εργασίας, ο οποίος πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.

Σε κάθε Δήμο-Δυνητικό Δικαιούχο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο μία δομή ανά είδος, δηλαδή μόνο ένα κοινωνικό φαρμακείο ή/και μόνο ένα κοινωνικό παντοπωλείο, ή/και μόνο μία δομή συσσιτίου.
Σε περίπτωση συλλειτουργίας δομών, δηλαδή σε περίπτωση που προταθεί για συγχρηματοδότηση η λειτουργία δομής παντοπωλείου μαζί με συσσίτιο, δεν μπορεί να προταθεί στον ίδιο Δήμο η συγχρηματοδότηση και ξεχωριστής δομής συσσιτίου ή παντοπωλείου. Συνεπώς κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση ανά Δήμο για μία ή
τις δύο (2) ή τις τρείς (3) κατηγορίες δομών.

Α. Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής,
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Δομή Παροχής Συσσιτίου
Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές
διατάξεις.

Β. Κοινωνικό Φαρμακείο
Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.). Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η Δομή Παροχής Συσσιτίου μπορούν να συλλειτουργούν, ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 , αρμόδιος κ. Γαβριήλ Πιπεράς, τηλέφωνο 22513-52045.